• Zwroty i reklamacje

ZWROTY I REKLAMACJE

ZWROTY

 • Konsument może odstąpić od umowy, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wejścia przez konsumenta lub wskazanej przez niego osoby trzeciej w posiadanie towaru.
 • Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2020.287 t.j. z późn. zm.).
 • W celu skorzystania z prawa odstąpienia, Konsument musi poinformować LISTWA DEKORACYJNA o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@listwadekoracyjna.pl)
 • Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie LISTWA DEKORACYJNA. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego za pośrednictwem poczty e-mail biuro@listwadekoracyjna.com.pl).
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy LISTWA DEKORACYJNA zwraca bezpośrednio lub przy pomocy operatora płatności wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym LISTWA DEKORACYJNA została poinformowana o decyzji Konsumenta. LISTWA DEKORACYJNA dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie zaproponowane przez LISTWA DEKORACYJNA; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • LISTWA DEKORACYJNA może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Towar należy odesłać niezwłocznie pod adres wskazany przez LISTWA DEKORACYJNA pod wskazany adres, który zostanie wysłany pocztą elektroniczną do Konsumenta, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 • W przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi koszty bezpośredniego zwrotu towaru.
 • Zwracany Towar winien być prawidłowo opakowany, w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem w trakcie transportu lub rozładunku.
 • W przypadku częściowego odstąpienia od umowy i zwrotu przez Konsumenta części zamawianych towarów LISTWA DEKORACYJNA dokona zwrotu środków wyłącznie za zwrócone towary, a zwracana kwota zostanie dodatkowo pomniejszona o koszt wysyłki, jeżeli konsument w zamówieniu uzyskał darmową wysyłkę bądź rabat na koszt wysyłki, a zwrócone Towary zmniejszą kwotę zamówienia do kwoty, która do takiej zniżki nie uprawnia.
 • Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 • Powyższe zasady stosuje się także dla umów zawartych również przez klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z zamówienia wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
REKLAMACJE

 • LISTWA DEKORACYJNA jest zobowiązana do dostarczenia towarów wolnych od wad.
 • W przypadku wszelkich wad Towarów LISTWA DEKORACYJNA ponosi względem konsumenta odpowiedzialność stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 556 oraz art. 5561-5565 ustawy Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. z późn. zm.).
 • Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionych towarów, w tym dotyczące przebiegu realizacji zamówienia, należy składać email na adres: biuro@listwadekoracyjna lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: Ika-kolor Mariola Szoszorowska i Spółka spółka jawna, 80-381 Gdańsk, ul. Leona Droszyńskiego 15. Formularz reklamacyjny dostępny jest na Sklepie Internetowym oraz pod tym linkiem …. Skorzystanie z formularza reklamacyjnego nie jest obowiązkowe.
 • W przypadku wykrycia wady należy odesłać wadliwy towar na adres wskazany w mailu, który Klient otrzyma po zgłoszeniu reklamacji. Klient otrzymuje możliwość zamówienia odbioru przesyłki w dogodnym przez siebie terminie. W przypadku towaru zamontowanego, którego demontaż jest niemożliwy lub nader utrudniony (np. spowoduje uszkodzenie towaru), klient zamiast towaru może dostarczyć Sprzedawcy zdjęcia reklamowanego towaru.
 • Zgłoszenie reklamacji dotyczącej niezgodności dostawy z umową oraz reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłki w transporcie powinno nastąpić niezwłocznie po odbiorze przesyłki. Wraz ze złożoną reklamacją klient powinien dostarczyć LISTWA DEKORACYJNA: protokół uszkodzenia przesyłki sporządzony w obecności kuriera, paragon fiskalny lub fakturę oraz zdjęcia (z datownikiem) stwierdzonej niezgodności, co pozwoli na pozytywne rozpatrzenie reklamacji. Reklamowany Towar należy zwrócić kurierowi.
 • LISTWA DEKORACYJNA ustosunkuje się do reklamacji towaru w takiej samej formie w jakiej reklamacja została złożona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kompletnej reklamacji. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym LISTWA DEKORACYJNA niezwłocznie powiadomi klienta, informując go o sposobie uzupełnienia reklamacji.
 • Towary posiadają gwarancję jakości producenta, innego dostawcy lub LISTWA DEKORACYJNA, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego towaru widnieje w jego opisie na stronach sklepu internetowego LISTWA DEKORACYJNA. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji jakości poszczególnych towarów są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość towarów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do towarów oraz na stronach internetowych gwarantów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji jakości za pośrednictwem LISTWA DEKORACYJNA.
 • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny