• Regulamin

Regulamin LISTWA DEKORACYJNA

 

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego LISTWA DEKORACYJNA

 

 • 1 [Definicje]

 

 1. Regulamin – niniejszy dokument (regulamin). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j.).
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików „cookies” oraz innej podobnej technologii.
 3. Dostawa – czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi Towaru objętego Umową Sprzedaży.
 4. Dostawca – oznacza podmiot fizycznie realizujący Dostawę, w tym firma kurierska, Poczta Polska S.A.
 5. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Formularz Rejestracji – Usługa Elektroniczna, oznacza formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 7. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 8. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz, której zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 9. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, składający w Sklepie Internetowym zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Konto Klienta - Usługa Elektroniczna, oznacza prowadzone dla Klienta przez Sprzedawcę pod unikalną nazwą (loginem) konto będące zbiorem zasobów w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu Internetowego.
 11. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 12. Sprzedawca – Ika-Kolor Mariola Szoszorowska i Spółka – Spółka Jawna z siedzibą w Gdańsku pod adresem: 80-381 Gdańsk, ul. Leona Droszyńskiego 15, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247657, posiadającą NIP 584-25-68-703 i nr REGON: 220159859 tj. podmiot świadczący usługi elektroniczne za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych Regulaminie.
 13. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta między Klientem (jako kupującym) a Sprzedawcą, na zasadach określonych w Regulaminie,
 15. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 16. Sklep Internetowy lub Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresami: www.listwadekoracyjna.pl, za pośrednictwem, którego Klient może złożyć Zamówienie.
 17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 • 2 [Postanowienia ogólne]

 

 1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego oraz zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną (Usług elektronicznych). Właścicielem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca tj. Ika-Kolor Mariola Szoszorowska i Spółka – Spółka jawna z siedzibą w Gdańsku pod adresem: 80-381 Gdańsk, ul. Leona Droszyńskiego 15, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247657, posiadająca NIP 584-25-68-703 i nr REGON 220159859.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

- pod numerami telefonów 058 761 86 50 lub 696 080 903 (koszt połączenia wg stawek operatora Klienta),

- pod adresem e-mail: biuro@listwadekoracyjna.pl

 1. Klient może uzyskać w każdym czasie dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem tego linku …, zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk lub utrwalić w innej, wybranej formie.
 2. Strony związane są wersją Regulaminu obowiązującą w momencie złożenia Zamówienia.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Polski, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 4. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

 

 • 3 [Usługi elektroniczne]

 

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi elektroniczne: Formularz Zamówienia, Formularz Rejestracji, Konto Klienta i Newsletter. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Usługa elektroniczna – Rejestracja nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji Klient powinien wypełnić Formularz Rejestracji udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i przesłać wypełniony Formularz Rejestracji drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez kliknięcie pola „Zarejestruj”, a następnie uruchomić link aktywacyjny w wiadomości przesłanej na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracji. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualny login i hasło do Konta Klienta. Usługa elektroniczna - Formularz Rejestracji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą założenia Konta Klienta.
 4. Usługa elektroniczna - Konto Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta Klienta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@listwadekoracyjna.pl
 5. Sprzedawca usunie Konto Klienta niezwłocznie, w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia żądania.
 6. Po przesłaniu wypełnionego Formularza Rejestracji Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Rejestracji, potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa elektroniczna prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do swojego Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji, z wyjątkiem loginu.
 7. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim hasła do Konta Klienta. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, że hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.
 8. Usługa elektroniczna - Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 9. Po dokonaniu zakupów w Sklepie Internetowym i otrzymaniu Towaru, Klient może otrzymać drogą mailową prośbę o jego ocenę oraz ocenę poziomu satysfakcji za pośrednictwem wybranego przez Sprzedawcę portalu opiniującego. W przypadku wystawienia takiej oceny Sprzedawca przetwarza i przekazuje właściwym partnerom następujące dane:
  1. Dane kontaktowe – tj. adres e-mail, który służy do przesłania zaproszenia do wydania opinii;
  2. Dane o zamówionych Towarach, będących przedmiotem wydania opinii.
 10. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego to:
  1. dostęp do Internetu,
  2. dostęp do aktywnej poczty elektronicznej,
  3. dostęp do przeglądarki internetowej z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „Cookies” .
 11. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub Usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.
 12. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 13. Sprzedawca oświadcza, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie haseł i innych tajemnic Klienta.
 14. Sprzedawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku, gdy nie naruszy to praw Klienta.
 15. Sprzedawca poinformuje Klienta na jego żądanie o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Sprzedawcy do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 16. Reklamacje związane z Usługami elektronicznymi mogą być składane przez Klienta w formie elektronicznej na adres Sprzedawcy: biuro@listwadekoracyjna.pl. Prawidłowo złożona reklamacja dotycząca Usług Elektronicznych powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Klienta,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 17. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Usługi elektronicznej w takiej samej formie w jakiej reklamacja została złożona tj. pisemnie lub elektronicznie - niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kompletnej reklamacji. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta, informując go o sposobie uzupełnienia reklamacji.

 

 • 4 [Warunki zawierania Umów Sprzedaży]

 

 1. Informacje o Towarach zawarte w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Klient posiadający Konto Klienta może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Formularza Zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym. W celu złożenia zamówienia Klient musi mieć dostęp do aktywnej poczty elektronicznej (adres e-mail). Klient składa Zamówienie w Sklepie Internetowym zgodnie z § 3 ust. 1, z uwzględnieniem wymagań określonych w § 3 ust. 2 i następne.
 3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma od Sprzedawcy na przypisany do Konta Klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 1.
 4. Umowę Sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego od Sprzedawcy wiadomości email o potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.
 5. W trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży, Klient jest informowany w Sklepie Internetowym o łącznej cenie zamawianych Towarów uwzględniającej podatki oraz o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia.
 6. Po złożeniu Zamówienia Konsument otrzyma potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży oraz informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@listwadekoracyjna.pl To samo dotyczy Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z Zamówienia wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 7. Klient będzie informowany o zmianie statusu Zamówienia na adres e-mail przypisany do Konta Klienta.
 8. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się najpóźniej w następnym Dniu roboczym po wpłynięciu całej ceny sprzedaży zamówionych Towarów na rachunek bankowy Sprzedawcy lub odpowiednio - po otrzymaniu przez Sprzedawcę od podmiotu obsługującego płatność informacji o realizacji płatności przez Klienta.
 9. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura. Fakturę wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta Towary są gotowe do wysyłki. Aby otrzymać fakturę należy w formularzu rejestracyjnym podać dane nabywcy wraz z jego numerem identyfikacji podatkowej (NIP).
 10. Do momentu rozpoczęcia realizacji Zamówienia Klient może anulować Zamówienie drogą elektroniczną na adres przez e-mail: biuro@listwadekoracyjna.pl
 11. Sprzedawca oświadcza, że dostępność Towarów w Sklepie Internetowym jest uzależniona od rodzaju asortymentu (towary objęte programem magazynowym, towary nie objęte programem magazynowym tj. zamawiane od producenta lub innego dostawcy po złożeniu Zamówienia przez Klienta).
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu Dostawy, jeżeli ilość zamówionych Towarów przekroczyła ilość Towarów dostępnych na magazynie, o czym Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub na adres e-mail przypisany do Konta Klienta, na etapie weryfikacji Zamówienia. Klient uprawniony jest do niewyrażenia zgody na przedłużenie terminu; w takim wypadku Klient ma prawo wycofać złożone Zamówienie drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@listwadekoracyjna.pl
 13. W przypadku tymczasowej niedostępności Towaru u producenta lub innego dostawcy Sprzedawca zastrzega sobie prawo ustalenia z Klientem nowego terminu Dostawy, zmiany lub anulowania Zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu Internetowego; w takim wypadku Sprzedawca zwróci Klientowi całą zapłaconą przez niego cenę zamówionych Towarów przelewem na rachunek bankowy, z którego Klient dokonał płatności na rzecz Sprzedawcy podczas składania Zamówienia.
 14. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie Towary są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 15. Towary na indywidualne zamówienie tj. przygotowane lub wytworzone wg specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. Towary wymagająca użycia wykrojnika, listwy na specjalne zamówienie itp.) nie podlegają zwrotowi, co oznacza, że Klientowi nie przysługuje w przypadku powyższych Towarów prawo odstąpienia, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 

 • 5 [Dostawa, Termin Dostawy]

 

 1. Dostawa Towarów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towarów (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. Zamówienie uważa się za poprawnie zrealizowane z chwilą, kiedy dotrze pod wskazany przez Klienta adres Dostawy. Towary dostarczane są do wejścia do budynku bez możliwości wniesienia. Klient uprawniony jest także do odbioru osobistego zamówionych Towarów pod adresem siedziby Sprzedawcy, jeżeli Klient złoży taką dyspozycję przy składaniu Zamówienia.
 3. Czas Dostawy wynosi do 14 Dni roboczych od dnia rozpoczęcia realizacji Zamówienia, a w przypadku Towarów na indywidualne zamówienie, o których mowa w 3 ust. 15, Czas Dostawy zostanie określony indywidualnie. Termin Dostawy jest liczony od momentu zaksięgowania wpłaty na konto Sprzedawcy lub odpowiednio - po otrzymaniu przez Sprzedawcę od podmiotu obsługującego płatność informacji o realizacji płatności przez Klienta.
 4. Zamówione Towary są dostarczane na wskazany w Zamówieniu adres zamieszkania/siedziby lub inny wybrany adres w Polsce.
 5. Szczegółowe warunki Dostawy Zamówienia realizowanego za pośrednictwem firmy kurierskiej są określone w regulaminach świadczenia usług zamieszczonych pod opcją wyboru danego kuriera.
 6. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 12-13 w przypadku wydłużenia czasu Dostawy ponad czas określony w ust. 3, Klient może anulować Zamówienie drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@listwadekoracyjna.pl
 7. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres e-mail przypisany do Konta Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 8. Dokonując odbioru Towaru, Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 9. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon fiskalny lub fakturę obejmującą dostarczane Towary.
 10. W przypadku, gdy Zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Klienta (błędny adres, odmowa przyjęcia), Sprzedawca może dochodzić od Klienta naprawienia szkody, jaką poniósł wysyłając przesyłkę, która nie została odebrana.
 11. Niezależnie od uprawnień Sprzedawcy przewidzianych w ust. 10, gdy przesyłka zostaje zwrócona do Sprzedawcy, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 30 dni od dnia otrzymania zwrotu przesyłki.

 

 • 6 [Płatności]

 

 1. Wszystkie ceny Towarów podawane są w Sklepie Internetowym wraz z podatkami. Ceny nie zawierają kosztów Dostawy.
 2. Z momentem złożenia Zamówienia cena Towaru podana w Zamówieniu wiąże Klienta i Sprzedawcę.
 3. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym mogą ulegać zmianom. Zmiana Ceny Towaru nie wpływa na ceny Towarów ustalone w złożonych Zamówieniach.
 4. Zapłata ceny za zamówione Towary następuje z góry, podczas składania Zamówienia przez Klienta lub – w przypadku wyboru płatności określonej w lit a poniżej – niezwłocznie po złożeniu Zamówienia. Klient może wybrać następujące formy płatności ceny za zamówione Towary:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy: …- w tym przypadku Towar zostaje wysłany do Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy,
  2. przelew bankowy lub płatność kartą poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu - w tym przypadku Towar zostaje wysłany do Klienta po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta,
 5. Klient nie ma możliwości zapłaty za część Zamówienia z góry, a za część Zamówienia przy odbiorze.
 6. Zamówiony przez Klienta Towar do momentu opłacenia Zamówienia stanowi własność Sprzedawcy.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności określonej w ust. 4 lit. a – wpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy powinna nastąpić w ciągu 48 godzin od momentu złożenia Zamówienia. W przypadku niedokonania wpłaty w powyższym terminie Sprzedawca uprawniony jest do anulowania Zamówienia.

 

 • 7 [Prawo odstąpienia - zwroty]

 

 1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wejścia przez Konsumenta lub wskazanej przez niego osoby trzeciej niebędącej Dostawcą w posiadanie Towaru.
 2. Konsument może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Usług elektronicznych), bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
 3. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2020.287 t.j. z późn. zm.).
 4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@listwadekoracyjna.pl). Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@listwadekoracyjna.pl

 

 1. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik o ustawy, o której mowa w ust. 3, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Sprzedawca prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. na adres e-mail przypisany do Konta Klienta).
 3. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest do pobrania z tego linku: ….
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca bezpośrednio lub przy pomocy operatora płatności wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie zaproponowane przez Sprzedawcę; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Towar należy odesłać lub przekazać Sprzedawcy w przypadku Konsumentów niezwłocznie na adres wskazany przez Sprzedawcę mailowo (na adres przypisany do Konta Klienta), a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi koszty bezpośredniego zwrotu Towaru (np. 1 opłata pobrana przez kuriera, koszty przejazdu do siedziby Sprzedawcy, gdy Konsument osobiście zwraca przedsiębiorcy otrzymaną rzecz, koszty zwykłego opakowania Towaru na potrzeby zwrotu). Zwracany Towar winien być prawidłowo opakowany, w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem w trakcie transportu lub rozładunku.
 9. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy i zwrotu przez Konsumenta części zamawianych Towarów Sprzedawca dokona zwrotu środków wyłącznie za zwrócone Towary, a zwracana kwota zostanie dodatkowo pomniejszona o koszt wysyłki, jeżeli Konsument w zamówieniu uzyskał darmową wysyłkę bądź rabat na koszt wysyłki, a zwrócone Towary zmniejszą kwotę zamówienia do kwoty, która do takiej zniżki nie uprawnia.
 10. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Zawarte w niniejszym paragrafie postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się dla umów zawartych również przez Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 • 8 [Reklamacje]

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionych Towarów, w tym dotyczące przebiegu realizacji Zamówienia, należy składać email na adres: biuro@listwadekoracyjna.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: Ika-kolor Mariola Szoszorowska i Spółka Spółka jawna, 80-381 Gdańsk, ul. Leona Droszyńskiego 15. Formularz reklamacyjny dostępny jest na Sklepie Internetowym. Skorzystanie z formularza reklamacyjnego nie jest obowiązkowe.
 2. W przypadku wykrycia wady należy odesłać wadliwy Towar na adres wskazany przez Sprzedawcę mailowo (na adres przypisany do Konta Klienta) lub dostarczyć go na powyższy adres osobiście - wraz z dowodem zakupu (paragon fiskalny, faktura). Zwroty wadliwego towaru realizowane są na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Klient otrzymuje możliwość zamówienia odbioru przesyłki w dogodnym przez siebie terminie. W przypadku Towaru zamontowanego, którego demontaż jest niemożliwy lub nader utrudniony (np. spowoduje uszkodzenie Towaru), Klient zamiast Towaru może dostarczyć Sprzedawcy zdjęcia reklamowanego Towaru (z datownikiem).
 3. Zgłoszenie reklamacji dotyczącej niezgodności Dostawy z Umową Sprzedaży oraz reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłki w transporcie powinno nastąpić niezwłocznie po odbiorze przesyłki. Wraz ze złożoną reklamacją Klient powinien dostarczyć Sprzedawcy: protokół uszkodzenia przesyłki sporządzony w obecności kuriera, fakturę oraz zdjęcia stwierdzonej niezgodności, co pozwoli Sprzedawcy na pozytywne rozpatrzenie reklamacji. Reklamowany Towar należy zwrócić kurierowi.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Towaru w takiej samej formie w jakiej reklamacja została złożona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kompletnej reklamacji. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta, informując go o sposobie uzupełnienia reklamacji.
 5. Towary posiadają gwarancję jakości producenta, innego dostawcy lub Sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego Towaru widnieje w jego opisie na stronach Sklepu Internetowego. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji jakości poszczególnych Towarów są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość Towarów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do Towarów oraz na stronach internetowych gwarantów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji jakości za pośrednictwem Sprzedawcy.

 

 • 8 [Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów]

Po bezskutecznym wyczerpaniu procedur reklamacyjnych oraz po uzyskaniu zgody Sprzedawcy, Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o zasadach dostępu do tych procedur można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta pod adresem http://www.uokik.gov.pl

 

 • 9 [Polityka plików Cookies]
 1. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas przeglądania Sklepu Internetowego, w tym korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego.
 2. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Sklepu na urządzeniach końcowych. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji użytkowników.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
  1. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych użytkowników Stron Internetowych, w tym Klientów,
  2. weryfikacji i rozwoju swojej oferty,
  3.  
 4. Użytkownik Sklepu Internetowego ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów „cookies” i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich „cookies”, jednak użytkownik Sklepu Internetowego ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki „cookies”. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.
 5. Możliwe jest również korzystanie z Sklepu Internetowego w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o wizycie.
 6. Korzystanie z Sklepu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików „cookies” i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Sprzedawca nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.

 

 • 10 [Dane osobowe]
 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO], oraz na podstawie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) informujemy Państwa, że:
  1. Administratorem Państwa Danych osobowych jest Ika-Kolor Mariola Szoszorowska i Spółkia – Spółka jawna w Gdańsku pod adresem: 80-381 Gdańsk, ul. Leona Droszyńskiego 15 [Administrator]. Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem: listownie na wskazany powyżej adres lub przez e-mail: biuro@listwadekoracyjna.pl
  2. Państwa Dane osobowe są przetwarzane na podstawie następujących przepisów oraz w następującym celu:

- w celu świadczenia Usług elektronicznych w zakresie udostępniana Klientom oraz innym osobom treści gromadzonych w Sklepie Internetowym – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta Klienta oraz realizacją Umowy Sprzedaży i Zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

- w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

- w celu obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

- w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników Sklepu, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

- w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

- w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

 1. Państwa Dane osobowe są przetwarzane w celach powyżej objaśnionych, przede wszystkim w celu realizacji Zamówień oraz udostępniania, personalizacji, rozwoju i bezpieczeństwa Usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego. W związku z powyższym przetwarzamy Państwa Dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, numer klienta, wiek, płeć, adres zamieszkania (lub inny adres wskazany jako adres dostawy), IP lub adres e-mail. Wszystkie informacje, które nie umożliwiają (także w kombinacji z innymi informacjami) Państwa identyfikacji, są traktowane jako dane niebędące danymi osobowymi. Dane niebędące danymi osobowymi są także nazywane danymi anonimowymi. W razie połączenia Państwa Danych osobowych z danymi anonimowymi wszystkie dane w takim pakiecie są traktowane jako Dane osobowe. Zasada generalna: jeżeli prosimy Państwa o podanie określonych informacji osobistych, mogą Państwo oczywiście odrzucić naszą prośbę. To Państwo decydują, jakie informacje nam przekazują. Przypuszczalnie w takiej sytuacji nie będziemy jednak mogli udostępnić Państwu wybranych Usług elektronicznych lub realizacji Umowy Sprzedaży (lub nie będą one dostępne w sposób optymalny). Przykładowo nie możemy dostarczyć Zamówienia bez podania adresu dostawy. Jeżeli w związku z określoną Usługą elektroniczną lub Umową Sprzedaży wymagane są jedynie określone informacje (informacje obowiązkowe), informujemy o tym poprzez odpowiednie oznaczenie, np. oznaczając takie pole *.
 2. Okres przetwarzania Danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju Usługi elektronicznej lub wynika z Umowy Sprzedaży i celu przetwarzania. Co do zasady Dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia Usługi elektronicznej lub realizowania Umowy Sprzedaży, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Danych osobowych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania Danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania Dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane. Państwa Dane osobowe mogą zostać ujawnione zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności sprzedawcom, dostawcom, kurierom, agencjom celnym, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem Danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają Dane osobowe na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, w zakresie przez nas wskazanym. W przypadku reklamacji Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane dystrybutorowi produktu, producentowi lub gwarantowi, w zależności od Towaru objętego reklamacją. W przypadku uzyskania Państwa zgody Dane osobowe mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych. Za Państwa zgodą możemy przekazać Państwa Dane osobowe, w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy Sprzedaży zewnętrznym firmom obsługującym płatności internetowe, jeżeli dokonają Państwo wyboru takiego rodzaju płatności poprzez któryś z systemów płatności. Przekazanie dotyczy Danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności. Wybór określonego rodzaju płatności stanowi zgodę na przekazanie danych operatorowi płatności.
 3. W zakresie swoich Danych osobowych mają Państwo prawo:
 4. żądać od Administratora informacji lub wglądu do Danych osobowych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 5. żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia Danych osobowych (art. 16 RODO) - w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 6. żądać od Administratora usunięcia Danych osobowych (art. 17 RODO);
 7. żądać przeniesienia Danych osobowych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z Umową Sprzedaży lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje Dane osobowe dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer; możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
 8. żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) - np. gdy zauważą Państwo, że Dane osobowe są nieprawidłowe można żądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych osobowych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 9. wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa Danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie Danych osobowych, informujemy, że w dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: biuro@listwadekoracyjna.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. Podanie Danych osobowych jest zasadniczo dobrowolne, ich brak uniemożliwia, jednakże odpowiedź na zapytanie, zawarcie i wykonanie umowy z Administratorem.
 11. Marketing bezpośredni (newsletter, e-mail, telefon i SMS). Jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy mogli używać podanych nam Danych osobowych do przesyłania Państwu ofert marketingowych, Newsletteru, ankiet oraz zaproszeń – pocztą e-mail, w SMS-ach lub telefonicznie, w zależności od zakresu udzielonej przez Państwa. Podane nam w ten sposób Dane osobowe mogą być przekazane firmom zewnętrznym wyłącznie do świadczenia tych usług na rzecz naszej firmy i umożliwiają one agencjom marketingowym oraz dostawcom technicznym dystrybucję cyfrowych i drukowanych materiałów marketingu bezpośredniego. Nigdy nie przekazujemy Państwa Danych osobowych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi z innymi podmiotami poza celami opisanymi powyżej. Mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Danych osobowych materiałów celu marketingu bezpośredniego. Gdy cofną nam Państwo zgodę na przetwarzanie Danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, nie będziemy mogli więcej wysyłać Państwu żadnych ofert w ramach marketingu bezpośredniego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie Danych osobowych. Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:
  1. edytując ustawienia swojego Konta Klienta - odznaczając odpowiednie zgody w zakładce …;
 12. dokonując zgłoszenia żądania za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: biuro@listwadekoracyjna.pl
 13. W procesie świadczenia usług marketingu bezpośredniego podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowanych na podstawie danych, które o Państwie posiadamy określających Państwa preferencje (jak np. historia zakupów). W oparciu o te informacje przypisujemy Państwu profil osobowy istotny z punktu widzenia możliwości zaoferowania Państwu naszych usług lub usług naszych partnerów oraz wysokości rabatów, które możemy Państwu przyznać. Decyzje te są podejmowane automatycznie na podstawie analiz statystycznych. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na dobór oferowanych Państwu usług oraz produktów, które w Naszej ocenie mogą Państwa zainteresować.
 14. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów marketingu bezpośredniego odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.
 15. Jeżeli nie zgadza się Pan/i z naszą oceną sytuacji dokonaną w ten sposób, może Pan/i zgłosić reklamację następującymi kanałami komunikacji:
  1. osobiście lub listownie pod adresem Sprzedawcy,
  2. poprzez e-mail: biuro@listwadekoracyjna.pl
  3. telefonicznie: +48587618650

Prosimy o podanie informacji, które Państwa zdaniem uzasadniają, nietrafność naszej oceny. Mogą też Państwo zostać poproszeni o takie informacje później.

 1. Mamy prawo do weryfikacji prawdziwości danych podanych przy rejestracji w Sklepie Internetowym – w przypadku 200stwierdzenia, iż dane nie są prawdziwe mamy prawo usunąć Konto Klienta, po uprzednim wysłaniu do Klienta e-maila z informacją, że z uwagi na nieprawdziwość danych Konto zostanie usunięte.
 2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

 

 • 11 [Odpowiedzialność]
 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towarów wolnych od wad.
 2. W przypadku wszelkich wad Towarów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 556 oraz art. 5561-5565 ustawy Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. z późn. zm.) – z zastrzeżeniem 12 ust. 5.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego hasła do Konta Klienta. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła do Konta Klienta nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

 

 • 12 [Postanowienia dotyczące przedsiębiorców]
 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami lub osobami, o których mowa w § 6 ust. 15.
 2. Sprzedawcy przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem lub osobą, o której mowa w § 6 ust. 15, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem lub osobą, o której mowa w § 6 ust. 15, żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami lub osobami, o których mowa w § 6 ust. 15, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru Dostawcy przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem lub osobą, o której mowa w § 6 ust. 15, korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu przez Dostawcę aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. Wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru wobec Klienta nie będącego Konsumentem lub osobą, o której mowa w § 6 ust. 15.
 6. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami lub osobami, o których mowa w § 6 ust. 15, Sprzedawca może wypowiedzieć w każdym czasie umowę o świadczenie Usług elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn.

 

 • 13 [Postanowienia końcowe]
 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności:
  1. istotną zmianę w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez Sprzedawcy;
  2. zmianę danych adresowych;
  3. zmianę firmy (nazwy) Sprzedawcy;
  4. zmianę formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcy;
  5. zmianę techniczną dotyczącą funkcjonowania Sklepu Internetowego;
  6. zmianę sposobów płatności;
  7. zmianę sposobów dostawy;
  8. zmianę obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – Konto Klienta) zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 ustawy Kodeks cywilny, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W przypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 5. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Sprzedawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 6. Umowy wymienione w Regulaminie podlegają prawu polskiemu.
 7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo właściwe dla miejsca zamieszkania Konsumenta. W przypadku pozostałych sporów mają zastosowanie przepisy ogólne. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Regulaminu, Umów Sprzedaży i umów dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną (Usług elektronicznych) jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny. Nie narusza to prawa do wyboru innego sądu, który byłby właściwy miejscowo na mocy przepisów prawa.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2021 roku. • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny